Hoppa till innehåll
Bharat Forge Kilsta Organisation

Våra avdelningar

Platschef

Information kommer inom kort.

Kvalitet

Kvalitetsavdelningen är en stödfunktion till övriga funktioner på företaget. Vi är placerade mellan kunden och verksamheten och hjälper till att återspegla kundens krav in i organisationen.

Kvalitetsfunktionen reviderar verksamheten för att identifiera vilken status verksamheten har samt för att säkerställa att alla arbetar enligt satta standarder. Kvalitetsfunktionen hjälper organisationen med strukturerad riskidentifiering t.ex. med hjälp av verktyg som process-FMEA och andra verktyg.

Vi äger processerna för avvikelsehantering och säkerställer att både interna och externa avvikelser blir hanterade i organisationen. Här stöttar vi andra funktioner med kunskap inom kvalitetsverktyg som 8 D, 5 varför, fiskbensdiagam, kapabilitetsutvärdering, mätsystemanalys m.fl.

Vid introduktion av nya produkter (APQP) projektleder och validerar vi produkter och processer i samarbete med andra funktioner. Vi tar fram styrplaner, kontrollinstruktioner och sammanställer valideringsdokumentation i form av en PPAP.

Inom kvalitetsfunktionen finns också materialutveckling, materialprovning samt kalibrering. Vi har vissa möjligheter till intern materialprovning men använder oss till största delen av ett externt laboratorie.

Det är viktigt att ha en bra styrning på våra underleverantörer, främst de leverantörer som har en direkt påverkan på produktkvaliteten, i det arbetet ansvarar vi för reklamationshantering och revisioner samt stöttar inköpsfunktionen med uppföljning.

Kvalitetsfunktionen ansvarar också för bibehållandet av vår certifiering mot kvalitetsledningsstandarden IATF 16949. Att ha denna certifiering är en förutsättning för att kunna leverera till kunder inom fordonsbranschen.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen arbetar med budgetering, prognostisering, kalkylering och ekonomisk redovisning.

Strävan är att i så stor utsträckning som möjligt vara ett stöd till bolagets verksamhet. Arbetet styrs emellertid även av lagkrav (t.ex. bokföringslag och aktiebolagslag) och krav fastlagda av vår koncern på hur rapporteringen skall se ut och hur ofta den ska göras.

Den ekonomiska redovisningen görs såväl i svensk utgåva, som i den internationella redovisningsstandarden IFRS. Därutöver måste delar av redovisningen dessutom anpassas till indisk lagstiftning, eftersom bolaget har ett indiskt moderbolag.

Arbetet på ekonomiavdelningen bedrivs i nära samarbete med vår koncern, och avdelningen har därför dagliga kontakter med koncernbolag och koncernmoderbolag i Tyskland och Indien.

IT

IT-avdelningen är en stödfunktion för verksamheten som strävar efter att erbjuda användarna effektiv och säker IT.

Vi ansvarar för datorer, skrivare, telefoni, passersystem, kamerabevakning samt infrastruktur så som nätverk, brandväggar, fjärranslutningar och serverpark.

Avdelningen planerar och genomför även strategisk utveckling av system, drift, underhåll och säkerhet för den utrustning vi ansvarar för.

Vi ansvarar för driften av system i samarbete med systemägaren.

Analyserar och utvärderar på vilket sätt bolagets risker inom IT-området kan minimeras på ett kostnadseffektivt sätt.

Arbetar dagligen med att stärka cybersäkerhet. Att förhindra angrepp från illasinnad part.

Tillsammans med andra funktioner i bolaget och externa leverantörer driver vi strategiska utvecklingsprojekt inom området verksamhets- och IT-utveckling.

Ombesörjer upphandling och avtalsskrivning i samband med upphandling av varor och tjänster inom IT-området.

HR

HR-avdelningen är ett stöd till verksamheten i strategiska HR-frågor om organisation, ledar- och medarbetarskap och kompetensförsörjning.

HR-avdelningens huvuduppgifter är att:

Ge råd och stöd till chefer i HR-frågor.

Ge råd och stöd till medarbetare.

Utveckla HR-processer, metoder och verktyg för bland annat rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, lönebildning, arbetsmiljö, likabehandling och samverkan.

Ge råd om lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området liksom utformningen av företagets anställningsvillkor och lönepolitik.

Ansvara för och utarbeta former för samverkan med arbetstagarorganisationer.

HMS

HMS-avdelningen är ett stöd till chefer och medarbetare i hälsa-, miljö- och säkerhetsfrågor. 

HMS-avdelningens huvuduppgifter är att:

Bevaka lagar och förordningar, se till att nödvändiga åtgärder utförs samt att relevant information sprids till berörda i företaget.

Arbeta med det dagliga säkerhetsarbetet och utveckla det.

Arbeta med att förebygga ohälsa och skador på personalen samt vara ägare av vårt incidenthanteringssystem – IA samt vårt kemikaliehanteringssystem EcoOnline.

Bevaka så att vi följer de villkor vi har i vårt miljötillstånd och vara kontaktperson mot tillsynsmyndigheten vilket är kommunen.

Se till att företaget följer miljöledningssystemet ISO14001 samt ansvara för revisioner av det både interna och externa.

Genomför HMS-utbildning för företagets anställda.

Produktion

Produktionsavdelningen tillverkar smidda detaljer till fordonsindustrin.

Produktionen på företaget består av smide, värmebehandling, färdigställning och bearbetning. Huvudprodukterna är framaxelbalk, vevaxlar och styrarmar.

Smide sker i våra tre smidesliner. Tungt smide i 16000 line, medium smide i 5000 line och lätt smide i 2500 line. Dessa har en kapacitet att smida detaljer mellan 2kg till 350kg.

Vissa produkter värmebehandlas för att uppnå rätt egenskaper, det finns fyra stycken värmebehandlingsugnar på företaget.

Alla detaljer kvalitetskontrolleras i någon av våra sju färdigställningsliner.

 Maskinbearbetning utförs på samtliga huvudprodukter.

Totalt är det ca 150 stycken medarbetare som jobbar i de olika processerna.

Design

Designavdelningen består idag av sju medarbetare varav en konstruktionsansvarig, en beräkningsingenjör samt smides- och verktygskonstruktörer.

Vårt uppdrag är att konstruera och rita upp smidesverktyg samt hanteringsutrustning för framställning av sänksmide med hjälp av CAD, 3D och 2D.

Vi jobbar tätt med våra kunders utvecklingsavdelningar för att tillsammans utveckla och skapa framtidens fordon. Hela processen präglas av säkerhet, kvalité och miljö.

Som konstruktör på avdelningen är man delaktig i hela processen från offertstadiet till industrialiseringen av produkterna. Då ingår bl.a. support till både interna och externa kunder, samt att man är delaktig i produkt- och processutveckling. Vår närhet till tillverkning av verktyg och till produktion gör att man får en stor kunskap om hela processen och då tillika en stor påverkansgrad gällande kvalité, kostnader och i jobbet med ständiga förbättringar. 

Designavdelningen präglas av en innovativ, inkluderande och utvecklande miljö. Där mottot är ”ingenting är omöjligt, men underverk kan ta lite längre tid”.

Marknad

Marknadsfunktionen består av ett antal kundansvariga, ”Key Account Managers”, och en funktion för marknadssupport.

Våra Key Account Managers ansvarar för våra nyckelkunder, och representerar i den rollen fler bolag i Bharat Forge än enbart Bharat Forge Kilsta AB.

Våra Key Account Managers är samtliga geografiskt placerade i Tyskland. Vår funktion för marknadssupport finns däremot i Karlskoga.

Marknadssupport arbetar med administrativt stöd till våra Key Account Managers. Hit hör exempelvis ett omfattande arbete med att upprätthålla och uppdatera prislistor för våra kunder.

Marknadssupport bevakar också så att våra kundfordringar betalas i tid.

Marknadssupport bedriver sitt arbete dels i nära samarbete med kunder såsom Volvo, Scania, Iveco och MAN, och dels i nära samarbete med våra Key Account Manager.

Administrativ utveckling

Vi strävar efter effektivare arbetssätt främst inom administration. Information som vi behöver återkommande för att ta rätt beslut nås från vårt BI-verktyg QlikView. BI står för Business Intelligence och kan översättas till beslutstöd. Ett BI-verktyg används för att koppla ihop flera datakällor för att sedan presentera information på lämpligt sätt i grafer och tabeller. Användaren kan sedan i denna applikation vrida och vända på informationen (oftast från affärssystemet) för att se trender och mönster.

Vi fokuserar även mycket på digitalt lärande. Detta ger användaren möjlighet att själv planera in då det är lämpligt att genomföra utbildningen. Återkoppling fås direkt efter att utbildningen är klar. Vid underkännande så har man fler chanser att göra provet på nytt.

Då det gäller medarbetarsamtal så görs även dessa digitalt. Chef och medarbetare förbereder sig var för sig innan man avslutar med en gemensam genomgång.

Vi har infört RPA (Robotic Process Automation) i några av våra processer. Det handlar om återupprepad hantering i vårt affärssystem inom ekonomi och provning.

Teknik

Information kommer inom kort.

Underhåll

Bharat Forge Kilstas underhållsavdelning strävar efter att säkerställa tillförlitligheten och effektiviteten hos all vår produktionsutrustning och våra anläggningar och att göra detta på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Detta utförs av en personal på cirka 35 personer inom en rad specialistområden med ytterligare input från ett brett utbud av entreprenörstjänster.

De tre grundpelarna i vårt förhållningssätt till vårt uppdrag är systematiska arbetssätt, medarbetarengagemang och kontinuerligt lärande och förbättring.

Våra el-, mekanik- och anläggningsteams levererar allt från dagligt rutinmässigt förebyggande och haveriunderhåll, till stora projekt – antingen som stöd för dessa eller hela leveransen.

Dessutom har vi vårt eget tekniska team som tittar på sofistikerade utmaningar som AI såväl som komplexa förbättringsprojekt särskilt inom områdena styrsystem, hydraulik och mekaniska system.

Logistik

Information kommer inom kort.

Inköp

Inköp är en stödfunktion till alla övriga delar av bolaget. Inköpsavdelningens syfte är att göra kostnadseffektiva, konkurrenskraftiga och ändamålsenliga inköp, och på så sätt bidra till att nå bolagets ekonomiska mål.

Inköp ansvarar så alla inköp görs från godkända leverantörer eller projektgodkända leverantörer. Inköpsavdelningens deltar även i planeringen av investerings- och underhållsprojekt, samt som sakkunnig i projekt och utvecklingsarbete tillsammans med resterande avdelningar i företaget. 

Inköp ansvarar också för att leverantörerna, med speciellt fokus på strategiska leverantörer, bedöms i enlighet med Bolagets krav och kvalitetsstandarder.

Ytterligare ansvarsområden för Inköp är Centralförråd, gällande lagerhållning av reservdelar samt företagets leverantörsägda webbförråd för det förbrukningsmaterial som används inom verksamheten.

Verktyg

Information kommer inom kort.

Hållbarhet

Vårt företags strategiska prioritering är att utvecklas på ett hållbart sätt. Vi tror att vi genom att svara på samhällets ökande efterfrågan på hållbara lösningar kan påskynda värdeskapandet, vilket kommer att gynna vårt företag, våra intressenter och samhällen. Vi har åtagit oss att bidra till att uppnå United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) som är mest anpassade till metallbearbetningsindustrin.

Hållbarhetsfunktionen på BFK arbetar som en stödfunktion tillsammans med produktion, kvalitet, HMS och logistik. Alla projekt som genomförs på företaget bedöms ur hållbarhetssynpunkt innan de påbörjas för att säkerställa en klimatansvarig produktionsuppläggning.

Företaget publicerade en EPD (Environmental Product Declaration) i november 2021 och gav därmed en exakt beräkning av våra produkters koldioxidavtryck, vilket är en av de lägsta rapporterade siffrorna i världen (0,89 kg CO2/kg smitt stål).

Du hittar den fullständiga versionen av EPD här: S-P-04637 – Forged Steel Products at Bharat Forge Kilsta (environdec.com).

Bharat Forge Kilsta Smide Karlskoga